நோர்வே ஈழதமிழர் சங்கத்தினரால் அண்ணாவியார் அந்தோனி-சவிரிமுத்து அவர்களுக்கு கலைவருணன் பட்டமளிப்பு

நோர்வே ஈழதமிழர் சங்கத்தினரால் அண்ணாவியார் அந்தோனி-சவிரிமுத்து அவர்களுக்கு 'கலைவருணன்' பட்டமளிப்பு