Browsing Category

மந்திரிகுமாரன்

மந்திரி குமாரன் கூத்து – குயின்ரஸ்

கலைக்குருசில் நீ .வ அந்தோனியின் மந்திரி குமாரன் கூத்து நடிப்பு: குயின்ரஸ் நெறியாள்கை-இயக்கம் அண்ணாவியார்: கலைத்தென்றல்/கலை வருணன் அந்தோனி சவிரிமுத்து

மந்திரி குமாரன் கூத்து – வேட்டையர் தரு

கலைக்குருசில் நீ .வ அந்தோனியின் மந்திரி குமாரன் கூத்து நடிப்பு: வேட்டையர் தரு நெறியாள்கை-இயக்கம் அண்ணாவியார்: கலைத்தென்றல்/கலைவருணன் அந்தோனி சவிரிமுத்து

மந்திரி குமாரன் கூத்து – மகேந்திரன்

கலைக்குருசில் நீ .வ அந்தோனியின் மந்திரி குமாரன் கூத்து நடிப்பு: சவிரிமுத்து மகேந்திரன் நெறியாள்கை-இயக்கம் அண்ணாவியார்: கலைத்தென்றல்/கலை வருணன் அந்தோனி சவிரிமுத்து

மந்திரி குமாரன் கூத்து – கிறிஸ்ரி

கலைக்குருசில் நீ .வ அந்தோனியின் மந்திரி குமாரன் கூத்து நடிப்பு: கிறிஸ்ரி இயக்கம் அண்ணாவியார்: கலைத்தென்றல்/கலை வருணன் அந்தோனி சவிரிமுத்து

மந்திரி குமாரன் கூத்து – சின்னமணி

கலைக்குருசில் நீ .வ அந்தோனியின் மந்திரி குமாரன் கூத்து இயக்கம் அண்ணாவியார்: கலைத்தென்றல்/கலை வருணன் அந்தோனி சவிரிமுத்து நடிப்பு- சின்னமணி